ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชฎาดา ศรีสุทธิ
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
อีเมล์ : 0-2425-8412
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศิวัฒน์ กลั่นแกล้ว
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
เบอร์โทร : 0-2425-8412
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภูวิศ บุญมาโฮม
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๕
เบอร์โทร : 0-2425-8412
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนภัสกร บุญสะ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๓
เบอร์โทร : 024258412
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุทธิดา สิงห์จันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๑
เบอร์โทร : 024258412
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอติวิทย์ ใจยา
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๒
เบอร์โทร : 024258412
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกุลจิรา ปทุมานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๕
เบอร์โทร : 024258412
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจินดา ฉลาด
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
เบอร์โทร : 024258412
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายทรงพล เสือเพียร
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๔
เบอร์โทร : 024258412
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุพิชญา แสนกล้า
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖