ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายยงยุทธ พึ่งชื่น
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : เทศบาล
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภาภรณ์ พร้อมสิ้น
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
ตัวแทนจาก : องค์กรส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายมาโนชน์ ม่วงเข้ม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ว่าทีีร้อยตรียงยุทธ เนตรน้อย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสร้อย เมืองนุด
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนชุมชน
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายมนู สุวรรณะ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครองนักเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดเพทาย อินทโชโต
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ตัวแทนจาก : องค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัลยกร บุญญะวัตร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางรัชดาวัลย์ ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ