คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายยงยุทธ พึ่งชื่น
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : เทศบาล
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภาภรณ์ พร้อมสิ้น
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนจาก : องค์กรส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายมาโนชน์ ม่วงเข้ม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ว่าทีีร้อยตรียงยุทธ เนตรน้อย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางสร้อย เมืองนุด
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนชุมชน
ผู้แทนจาก : ชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายมนู สุวรรณะ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครองนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดเพทาย อินทโชโต
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ผู้แทนจาก : องค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัลยกร บุญญะวัตร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ผู้แทนจาก : ครู
ชื่อ-นามสกุล : นางปทุมพร สินสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0896640970