กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนทรียา บุญตา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

เกรียงไกร มีชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0826408445
อีเมล์ : rmutt1217025@gmail.com