ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนทรียา บุญตา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

เกรียงไกร มีชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1