ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

นางสาวกัลยกร บุญญะวัตร
ครู คศ.2
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1