กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวธนัญญา สกุลซัง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 024258412
อีเมล์ : keeper_kb@hotmail.com