ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธีระศักดิ์ รวยอารี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์