กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธีระศักดิ์ รวยอารี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1