ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

นางสาวทิวาภรณ์ พันธ์โนนงิ้ว
ครู คศ.1
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1