ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

นางสาวจุไรรัตน์ สาลี

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1