ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

นายเกรียงไกร มีชีย

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1