ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

นางสาวปวิตรา สุวรรณฉิม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1