ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

นางสาวปวิตรา สุวรรณฉิม
ครู คศ.3