กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวทิวาภรณ์ พันธ์โนนงิ้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1