ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางปทุมพร สินสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 กุมภาพันธ์ 2566