ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดแครับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
วันที่ ๑๘ เดือน กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โรงเรียนวัดแครับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้แก่ นางสมหมาย เนียมฉาย ประธาน ,นางรุ่งสุรีย์ สิงหราช และนายยอดยิ่ง ทองรอดกรรมการและเลขานุการ ซึ่งเป็นขั้นตอนของการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องที่มุ่งเน้นในเรื่องของผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจำปี ถือเป็นบทบาทหน้าที่สำคัญทั้งในระดับสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ถือเป็นการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจำปีที่สถานศึกษากำหนดไว้ รวมถึงระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อนำผลจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ ไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ เพื่อนำไปสู่มาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการจัดทำรายงานเพื่อเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแก่สาธารณชนต่อไป
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2560,12:31   อ่าน 2395 ครั้ง