ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ๖๐

  

จำนวนนักเรียนโรงเรียนวัดแคปีการศึกษา ๒๕๖๐

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล ๑

๑๒

๒๑

อนุบาล ๒

๑๓

๑๑๓

๒๔

รวม

๒๒

๒๓

๔๕

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๑๙

๑๓

๓๒

ประถมศึกษาปีที่ ๒

๑๓

๑๐

๒๓

ประถมศึกษาปีที่ ๓

๒๓

๑๕

๓๘

ประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๔

๒๑

ประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๕

๒๓

ประถมศึกษาปีที่ ๖

๑๐

๑๗

รวม

๗๕

๖๙

๑๔๔

รวมทั้งหมด

๑๐๖

๙๓

๑๙๙


ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา๒๕๕๙

จำนวนนักเรียนโรงเรียนวัดแคปีการศึกษา ๒๕๕๙

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล ๑

๑๕

๒๔

อนุบาล ๒

๑๖

๑๓

๒๙

รวม

๓๑

๒๒

๕๓

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๑๓

๑๐

๒๓

ประถมศึกษาปีที่ ๒

๒๔

๑๓

๓๗

ประถมศึกษาปีที่ ๓

๑๔

๒๒

ประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๔

๒๓

ประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๐

๑๗

ประถมศึกษาปีที่ ๖

๑๓

๒๒

รวม

๗๕

๖๙

๑๔๔

รวมทั้งหมด

๑๐๖

๙๑

๑๙๗

ข้อมูลนักเรียนปี 2558

จำนวนนักเรียนโรงเรียนวัดแคปีการศึกษา ๒๕๕๘

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล ๑

๑๒

๑๓

๒๕

อนุบาล ๒

๒๑

๑๓

๓๔

รวม

๓๓

๒๖

๕๙

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๑๔

๒๒

ประถมศึกษาปีที่ ๒

๑๖

๑๑

๒๗

ประถมศึกษาปีที่ ๓

๑๑

๑๑

๒๒

ประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๐

๑๑

๒๑

ประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๔

๒๐

๓๔

ประถมศึกษาปีที่ ๖

๒๑

๑๔

๓๕

รวม

๘๐

๘๑

๑๖๑

รวมทั้งหมด

๑๑๓

๑๐๗

๒๒๐

ข้อมูลนักเรียนปี2557

จำนวนนักเรียนโรงเรียนวัดแคปีการศึกษา ๒๕๕๗

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล ๑

๑๓

๑๔

๒๗

อนุบาล ๒

๒๑

๑๔

๓๕

รวม

๓๔

๒๘

๖๒

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๑๖

๒๕

ประถมศึกษาปีที่ ๒

๑๖

๑๒

๒๘

ประถมศึกษาปีที่ ๓

๑๑

๑๓

๒๔

ประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๐

๑๐

๒๐

ประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๕

๒๐

๓๕

ประถมศึกษาปีที่ ๖

๒๑

๑๕

๓๖

รวม

๘๒

๘๖

๑๖๘

รวมทั้งหมด

๑๑๖

๑๑๔

๒๓๐

ข้อมูลนักเรียนปี2556

จำนวนนักเรียนโรงเรียนวัดแคปีการศึกษา ๒๕๕๖

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล ๑

๑๖

๑๙

๓๕

อนุบาล ๒

๑๐

๑๒

๒๒

รวม

๒๖

๓๑

๕๗

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๑๗

๒๓

๔๐

ประถมศึกษาปีที่ ๒

๑๑

๑๒

๒๓

ประถมศึกษาปีที่ ๓

๑๘

๒๐

๓๘

ประถมศึกษาปีที่ ๔

๒๐

๑๔

๓๔

ประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๘

๑๘

๓๖

ประถมศึกษาปีที่ ๖

๑๖

๑๓

๒๙

รวม

๑๐๐

๑๐๐

๒๐๐

รวมทั้งหมด

๑๒๖

๑๓๑

๒๕๗

ข้อมูลนักเรียน ๖๑

  

จำนวนนักเรียนโรงเรียนวัดแคปีการศึกษา ๒๕๖๑

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล ๑

๑๘

อนุบาล ๒

๑๑

๑๓

๒๔

รวม

๒๐

๒๒

๔๒

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๑๓

๑๓

๒๖

ประถมศึกษาปีที่ ๒

๑๖

๑๔

๓๐

ประถมศึกษาปีที่ ๓

๑๖

๑๒

๒๘

ประถมศึกษาปีที่ ๔

๒๑

๑๕

๓๖

ประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๐

๑๔

๒๔

ประถมศึกษาปีที่ ๖

๑๓

๒๑

รวม

๘๙

๗๖

๑๖๕

รวมทั้งหมด

๑๐๙

๙๘

๒๐๗