วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ภายในปี 2559 โรงเรียนวัดแค

        โรงเรียนดี  นักเรียนมีคุณภาพมาตรฐานความรู้

เชิดชูคุณธรรม  นำเทคโนโลยี  ครูดีมีมาตรฐาน 

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง