สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ชื่อ ย่อ ว.ค.
สีประจำโรงเรียน
ขาว แดง
ขาว หมายถึง บริสุทธิ์ ความสำเร็จ
แดง หมายถึง ความเข้มแข็ง เป็นผู้นำ