ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                             โรงเรียนวัดแคเดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลบางปลากด ๒ (วัดแค) เปิดทำการสอน   เมื่อวันที่ ๒  กันยายน  ๒๔๗๖  มีครูทำการสอน  ๒  คนโดยมีเรือโทโต๊ะ  ลวพันธุ์  เป็นครูใหญ่  และมีครูฝึกสอนอีก 

๑  คน คือ  นายสนั่น  สังขตะทธิ  ใช้ศาลาการเปรียญของวัดแคเป็นที่ทำการสอน

    พ.ศ. ๒๔๘๒  สร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑  จำนวน  ๓  ห้องเรียน  โดยใช้งบประมาณของทางราชการหลังคามุงจาก

    พ.ศ. ๒๕๑๑  สร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ข. (พิเศษ )  จำนวน  ๕  ห้องเรียนใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จำนวน  ๘๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณจากสภาตำบลจำนวน   ๗๐,๐๐๐  บาท  และงบบริจาคจากประชาชนจำนวน    ๓๐,๐๐๐  บาท  รวมทั้งสิ้น  ๑๘๐,๐๐๐  บาท

   พ.ศ. ๒๕๑๕  สร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗  จำนวน  ๘  ห้องเรียนเป็นเงิน  จำนวน  ๑๓๐,๐๐๐  บาท และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสภาตำบลอีกจำนวน  ๑๓๐,๐๐๐  บาท  และจากประชาชนร่วมกันบริจาคอีกจำนวน  ๘๐,๐๐๐  บาท    รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น  ๔๐๐,๐๐๐  บาท

    พ.ศ. ๒๕๓๔  ได้มีการเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนอาคารเรียนแบบ ป.๑ ข. (พิเศษ )  คิดเป็นมูลค่า๔๐,๐๐๐  บาท

    พ.ศ.๒๕๔๓ สร้างอาคารเรียนแบบ ๑๐๕/๒๙  ได้รับงบประมาณจาก สปช. จำนวน ๖ ห้องเรียน

   พ.ศ.๒๕๔๕ ได้รับงบจาก สปจ.สมุทรปราการ  ต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน  แบบ ๑๐๕/๒๙จำนวน ๒ ห้องเรียน เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท

    พ.ศ.๒๕๕๕ ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสร้างส้วม แบบสปช ๖๐๕/๔๕ จำนวน ๑ หลัง ๑๐ ที่นั่ง เป็นเงิน ๕๕๕,๐๐๐ บาท และได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบัน  โรงเรียนวัดแค มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ          ติดต่อ      โรงงานแหลมทอง

ทิศใต้              ติดต่อ      ชุมชน และโรงงานเหล็ก

ทิศตะวันออก    ติดต่อ       ชุมชน และโรงไม้

ทิศตะวันตก      ติดต่อ       วัดแค