ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ค. 61 ถึง 31 มี.ค. 62 ปฎิทินปฏิบัติการโรงเรียนวัดแค 2561

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนวัดแค

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

วัน เดือน ปี

กิจกรรม/งาน

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายงาน/กลุ่มงาน

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๑ พ.ค. ๖๑

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน          ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ครูและบุคลการ

 

งานบริหารทั่วไป

๒ พ.ค. ๖๑

อบรม ว.๒๑

ครูและบุคลการ

งานบุคลากร

๓ พ.ค. ๖๑

Ø  แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑

Ø  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Ø  รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR)

ครูและบุคลการ

 

 

งานวิชาการ

๗ พ.ค. ๖๑

อบรม PLC

ครูและบุคลการ

งานบุคลากร

๑๕ พ.ค. ๖๑

Ø ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน

Ø แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ครูทิวาภรณ์

 

 

งานบริหารบุคคล

๑๖ พ.ค. ๖๑

Ø เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑

Ø รับตารางเรียน

Ø เริ่มทำการเรียนการสอนและนับเวลาเรียน

Ø นักเรียนทุกระดับชั้น เลือกชุมนุม

ครูธนัญญา

ครูและบุคลการ

 

 

 

งานวิชาการ

๒๘ พ.ค.๖๑

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

ครูจุไรรัตน์

กิจการนักเรียน

๒๙ พ.ค.๖๑

วันวิสาขบูชา

 

 

๓๑ พ.ค. ๖๑

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

ครูเกรียงไกร

กิจการนักเรียน

เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

๑ มิ.ย. ๖๑

แต่งตั้งและประชุมสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ครูเกรียงไกร

งานกิจการนักเรียน

๔ มิ.ย. ๖๑

กิจกรรมลูกรักนักอ่าน

ครูทิวาภรณ์

งานวิชาการ

๕ มิ.ย. ๖๑

ประชุมครู

ครูทิวาภรณ์

งานบุคลากร

๗ มิ.ย. ๖๑

กิจกรรมวันไหว้ครู

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนทรียา

งานกิจการนักเรียน

๑๐ มิ.ย. ๖๑

- รายงานระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (DMC)

 

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนทรียา

 

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนทรียา

 

 

งานบริหารทั่วไป

 

 

งานบริหารทั่วไป

 

มิ.ย. ๖๑

 

มิ.ย. ๖๑

- รายงานข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA)

 ภาคเรียนที่ ๑

- รายงานข้อมมูลครุภัณฑ์ (M- OBEC) ภาคเรียนที่ ๑

-รายงานจำนวนข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม (SET) ภาคเรียนที่ ๑

๑๑ มิ.ย.๖๑

นิเทศการสอนครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่       ๑/๒๕๖๑

คณะกรรมการนิเทศ

งานวิชาการ

๑๓ - ๑๘ มิ.ย.๖๑

สัปดาห์ประชุม(พิเศษ)

Ø กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ-เนตรนารี)

Ø กิจกรรมทัศนศึกษา

Ø สำรวจค่ายลูกเสือ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนทรียา

ครูธีระศักดิ์

งานกิจการนักเรียน

๑๘ มิ.ย. ๖๑

ประชุมกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ครูกัลยกร

ครูและบุคลการ

งานบริหารทั่วไป

๒๐ มิ.ย. ๖๑

สอนเสริม O-NET นักเรียน ป.

ครูผู้รับผิดชอบ

งานวิชาการ

๒๐ มิ.ย. ๖๑

บันทึกการเข้าเรียนรายวัน ผ่านระบบ CCT (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)

ครูประจำชั้นทุกชั้น

งานบริหารทั่วไป

๒๖ มิ.ย. ๖๑

วันต่อต้านยาเสพติด

ครูเกรียงไกร